Übungen

Kalender abonnieren? Siehe ganz unten

8. Dezember 2023
  • Digitalfunk; Gruppe 2

    8. Dezember 2023  18:3020:30

10. Dezember 2023
  • Digitalfunk; Gruppe 1

    10. Dezember 2023  09:0011:00

Hier kann der Kalender abonniert werden:
Anleitung iPhone
Einstellungen -> Kalender -> Accounts -> Account hinzufügen -> andere -> Kalenderabo hinzufügen -> Adresse eingeben

https://calendar.google.com/calendar/ical/47sreulrmfhop3b7k5bv6lfbk4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics